สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

กลายเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของ Barclay ในปี 1944 

กลายเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของ Barclay ในปี 1944 

ชาวพื้นเมืองยังสละสิทธิ์ในที่ดินสาธารณะในพื้นที่ของตน เนื่องจากรัฐกลายเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลที่ดิน แต่ในเขตเมือง เช่น มันโรเวียที่ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ ที่ดินเป็นของเอกชนโดยชาวอเมริกา-ไลบีเรีย การปฏิบัติของผู้ตั้งถิ่นฐานในการกวาดต้อนเอาที่ดินของชนเผ่าส่วนใหญ่ส่งผลให้เกิดสงครามของชนเผ่าอย่างต่อเนื่อง การต่อต้าน และความขัดแย้งกับผู้ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี 1822 ชนเผ่าแต่ละกลุ่ม; Gola, Bandi, Vai, Loma,...

Continue reading...